Nechte Ježíška z Betléma vyrůst a pochopte tajemství!

Slavte Velikonoce s naší farností a klášterem!

Vánoce má rád každý z nás, ale pokud bychom zapomněli na křesťanský smysl Velikonoc, pak by to bylo jako s nedokončeným slovem, které někdo chce vyřknout, ale vysloví pouze první slabiku. A my najednou ztratíme celý význam tajemství života Ježíše Krista. Proto je načase nechat Ježíška z Betléma vyrůst a zjistit, proč Ježíš zemřel, a co s tím má společné každý člověk. Ano, je to odvaha, jde o vystoupení z určitého komfortu, zvyků a předsudků, nebo také svévole a lhostejnosti. Ale tím jenom získáme.

Víte, že postní doba se končí odpoledne na Zelený čtvrtek a večer se již začíná tzv. Velikonoční triduum – Velikonoční třídení?

Je vrcholem celého křesťanského liturgického roku. Začíná se tedy na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou, jeho střed tvoří Velikonoční vigilie a končí se na Neděli Zmrtvýchvstání. Připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Snahou liturgie je pokusit se chronologicky slavit vše, co Ježíš prožil v poslední dny pozemského života.

Přes komplikace, které způsobila pandemie, máme možnost slavit Triduum při obsazenosti deseti procent kapacity chrámu a za dodržování protiepidemických opatření. Kromě toho zveme k připojení přes internet ty, kteří se nemohou účastnit, jsou nemocní, nebo mají obavy o zdraví své a svých blízkých. Snad nám bude technika fungovat. Těšíme se na vás.

Velikonoční program

Zelený čtvrtek

18:00 Mše svatá na památku večeře Páně (Ještě víc si připomeneme poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly. Tam dal svým učedníkům chléb a víno jako své Tělo a Krev, abychom si to neustále zpřítomňovali při společném shromáždění. Tam také umyl svým učedníkům nohy a totéž dělá vůči každému z nás hříšníků. Chce nás očistit od hříchů.

21:00 Bdění s Ježíšem v Getsemanské zahradě (Po večeři se Pán Ježíš odebral se svými učedníky do Getsemanské (Olivové) zahrady k modlitbě. Učedníci, které žádal o modlitbu, usnuli. Přestože je několikrát vzbudil, aby byli v těžké hodině s ním, pokaždé usnuli až do doby, kdy se objevila stráž, která Ježíše zatkla a odvedla k nespravedlivému soudu. Chceme s Ježíšem prožít jeho opuštěnost a vžít se do posledních chvil před smrtí.

Velký pátek

07:30 Ranní chvály a posvátné čtení (Pomodlete se s námi liturgii hodin, ve které se zamyslíme nad významem Kristova Kříže.)

17:30 Křížová cesta (Meditace nad cestou, po které musel Ježíš kráčet až na Kalvárii, kde zemřel za každého z nás.)

18:00 Obřady Velké pátku (Je to jediný den v roce, kdy církev neslaví mši svatou, ale pouze bohoslužbu slova, aby zdůraznila postní charakter Velkého pátku, a Kristovu oběť na Kříži. U obřadů zazní pašije, a zvlášť se bude uctívat kříž každým člověkem v kostele.)

Bílá sobota

07:30 Ranní chvály a posvátné čtení (Na Bílou sobotu se taktéž nekoná v katolických kostelích žádná mše svatá. Ta večerní je již z vigilie, protože podle židovské tradice, kterou jsme přijali, nový den začíná již po západu slunce s východem první hvězdy. U modlitby zazní starobylá promluva k tomuto dni, ve které budeme uvažovat nad sestoupením Krista mezi zemřelé.)

07:30 – 19:00 V našem regionu je zvykem v kostelích připravit v ten den tzv, Ježíšův hrob (lidově Boží hrob). Na místo v kostele se ukládá socha těla zemřelého Krista a věřící mohou v tiché modlitbě uvažovat nad láskou Boha, který se ponížil až na smrt. Je to den velkého ticha, kdy Kristus spí.

20:00 Velikonoční vigilie (Po setmění začínají Velikonoce, a to velmi působivým obřadem světla. Na venkovním místě se požehná oheň, od kterého se zapálí velikonoční svíce představující zmrtvýchvstalého Krista. Do temného kostela pak vstupuje nejdřív kněz a pak za ním boží lid, který si v temném kostele rozsvítí od svíce velikonoční svou svíci. Je to symbol následování Krista a taktéž symbol vítězství Krista, který rozzáří každou temnotu. Pak se čtou starozákonní texty odkazující na Ježíšovu záchranu, a konečně po čtení novozákonném po celé postní době zaznívá radostný zpěv Aleluja. Během celé postní doby se totiž toto slovo nepoužívá. V tuto noc se zpravidla křtí dospělí. A Velikonoce začínají!

Velikonoční neděle

Kvůli pandemii přidáváme ještě jednu mši svatou.

08:00 Ranní velikonoční mše svatá

10:30 Pontifikální mše svatá, kterou celebruje opat Jáchym